7 min read

Mental hälsa

 

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av psykiskt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt att den psykiska hälsan varierar under en människas livstid.

Att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan har många fördelar, bland annat förbättrad fysisk hälsa, sociala kontakter, akademisk framgång, karriärframgång och allmän livstillfredsställelse.

 

Vad är psykisk hälsa?

Vad är psykisk hälsa?Med psykisk hälsa avses en persons psykiska välbefinnande. Mentalt välbefinnande omfattar psykologiska, känslomässiga, andliga och sociala komponenter. Psykisk hälsa visar hur en person kan hantera livets stressfaktorer och utmaningar. Den psykiska hälsan är också i hög grad integrerad i den fysiska hälsan. Liksom den fysiska hälsan kan den förändras under en människas livstid. Genom att utveckla strategier för psykisk hälsa kan man förbättra sin allmänna livskvalitet, sin fysiska hälsa, sina personliga relationer och sin förmåga att hantera livets utmaningar.

 

Psykiska sjukdomar

Psykiska problem, även kallade psykiska störningar, påverkar påtagligt ens tänkande, humör eller beteende och påverkar ens förmåga att fungera i vardagliga aktiviteter och hantera ansvar. Det finns många kategorier av psykiska sjukdomar, bland annat ångeststörningar, humörstörningar, schizofreni, ätstörningar och missbruk.

 

Ångestsjukdomar

Ångestsjukdomar är psykiska tillstånd som kännetecknas av överdriven rädsla eller oro. Dessa känslor av rädsla eller oro kan vara mycket intensiva eller pågå under långa perioder. Många tillstånd faller under ångeststörningar. Dessa inkluderar generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikstörning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), social ångeststörning och tvångssyndrom (OCD).

 

Generaliserad ångestsyndrom

Generaliserad ångestsyndrom är när en person upplever en hög grad av oro för händelser eller situationer i livet som inte står i proportion till den faktiska situationen. Denna nivå av oro är ofta svår för personen att kontrollera och påverkar den dagliga verksamheten.

 

Panikstörning

Panikstörningen resulterar i intensiv ångest eller panik med fysiska symtom som hjärtklappning, andfåddhet, bröstsmärtor och en känsla av undergång. Dessa kallas också för panikattacker.

 

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom är när en person upplever återkommande eller tvångstankar och upprepade beteenden som kallas tvångshandlingar.

 

Social ångest/ social fobi

Social ångest eller fobi är en ångestsjukdom som kännetecknas av att man undviker sociala interaktioner eller situationer på grund av rädsla för att andra ska döma en person eller skämmas.

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykisk störning som orsakas av en traumatisk händelse. Personer med PTSD kan drabbas av svår ångest, flashbacks till den traumatiska händelsen och okontrollerbara tankar.

 

Humörstörningar

Humörstörningar är psykiska tillstånd som direkt påverkar känslor eller humör. En person med en humörstörning kan uppleva extrem sorg och hjälplöshet, perioder av överdriven lycka eller en kombination av båda. Vanliga humörstörningar är depression, bipolär sjukdom, säsongsbetonad affektiv störning och premenstruell dysforisk störning.

 

Depression

Depression, även känd som major depression, är när människor upplever ihållande sorg, hopplöshet, förlust av intresse för aktiviteter, svårigheter att koncentrera sig och tänka samt sömnstörningar. Även om det är normalt att ha perioder då man upplever sorg, kommer en person med major depressiv sjukdom att uppleva allvarliga symtom som kan påverka den dagliga verksamheten och personliga relationer. Symtomen på depression är bland annat anhedoni (förlust av glädje i aktiviteter som tidigare var trevliga), tankar om värdelöshet och skuld, koncentrationssvårigheter och trötthet.

 

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en humörstörning där en person upplever extrema förändringar i sitt humör, oftast med perioder av extrema nedgångar (depression) och perioder av extrema uppgångar (mani). Dessa humörförändringar sker i cykler där människor upplever en period av depressivt humör och sedan en period av mani. Under vissa omständigheter kan depression och mani förekomma samtidigt.

 

Säsongsrelaterad affektiv störning

Säsongsrelaterad affektiv störning är en humörstörning som påverkas av årstidsväxlingar. Oftast förknippas den med nedstämdhet som uppstår samtidigt med kallare och mörkare årstider, särskilt på norra halvklotet.

 

Schizofreni

En störning där människor tolkar verkligheten på ett onormalt sätt. En person med schizofreni kan uppleva visuella och auditiva hallucinationer, vanföreställningar och störda tankar. Personer med schizofreni kan också ha oorganiserat tal och motoriskt beteende. Symtomen på schizofreni börjar vanligtvis visa sig i tidig vuxen ålder.

 

Ätstörningar

Ätstörningar är psykiska problem som påverkar ätbeteendet. Anorexi är en ätstörning där människor har en onormalt låg kroppsvikt på grund av extrema matrestriktioner. Anorexi orsakas vanligtvis av intensiv ångest kring mat, viktökning och förvrängda uppfattningar om kroppsvikt.

Bulimi är en ätstörning där människor upplever cykler av binging (att äta stora mängder mat) och purging (att ta bort maten på ett ohälsosamt sätt, t.ex. genom att kräkas). Personer med bulimi kan också regelbundet begränsa sitt matintag. Slutligen är binge eating disorder när människor äter stora mängder mat på grund av känslor av bristande kontroll över matintaget.

 

Orsaker till psykiska problem

orsaker till psykisk ohälsaDet finns ingen bevisad enskild orsak till psykiska problem. Den mesta forskningen tyder på att psykiska problem kan orsakas av biologiska, personliga, sociala och miljömässiga faktorer, traumatiska händelser och brist på socialt stöd.

 

Biologiska faktorer

Biologiska faktorer för psykiska problem kan vara genetiska faktorer. Vissa psykiska sjukdomar kan förekomma i familjer och ha genetiska kopplingar. Forskning tyder på att många psykiska hälsoproblem kan bero på genetiska avvikelser som gör att en person är predisponerad för psykiska hälsoproblem och andra faktorer, t.ex. stressiga händelser i livet som utlöser uppkomsten av dessa psykiska hälsoproblem.

Andra biologiska faktorer som är kopplade till psykisk ohälsa är ålder och kön. Det finns till exempel fler kvinnor än män som drabbas av depression, men männen har fler självmordstankar och självmord. Slutligen kan psykiska hälsoproblem tyda på fysiska avvikelser i hjärnans struktur. Förändringar i hjärnans struktur eller funktion kan orsaka betydande förändringar i humör, beteende och tankemönster som är relaterade till många psykiska sjukdomar.

 

Personliga faktorer

Psykisk hälsa kan också relateras till personliga faktorer som psykologisk motståndskraft, som bestämmer hur en person klarar av utmaningar och stressfaktorer i livet. Personliga livsstilsfaktorer kan också bidra till att förebygga psykiska hälsoproblem, t.ex. genom att ha positiva mekanismer för att hantera stress eller ha hälsosamma livsstilsvanor, inklusive fysisk aktivitet och en hälsosam kost. Fysisk hälsa kan också vara en faktor som påverkar den psykiska hälsan. Att ha kroniska fysiska hälsoproblem kan till exempel påverka en persons psykiska hälsa negativt.

 

Sociala och miljömässiga faktorer

Miljön kan påverka den psykiska hälsan avsevärt. Fattigdom och ekonomiska stressfaktorer kan bidra till vissa psykiska problem. Bristande tillgång till näringsriktig mat kan också vara en bidragande faktor. Arbetskrav och arbetsförhållanden kan också påverka en persons psykiska hälsa. Slutligen kan väder och miljö utlösa psykiska hälsoproblem, t.ex. säsongsbetonad affektiv sjukdom.

 

Livserfarenheter

Livserfarenheter är viktiga faktorer som påverkar en persons psykiska hälsa. Tidigare traumatiska händelser och negativa barndomsupplevelser, t.ex. barnmisshandel, kan bidra till många psykiska sjukdomar, t.ex. posttraumatiskt stressyndrom och generaliserad ångest.

 

Socialt stöd

Socialt stöd och socialt välbefinnande har också ett samband med en persons psykiska hälsa. En plötslig förlust av socialt stöd, t.ex. när en förälder eller partner dör, kan utlösa psykiska problem. Att befinna sig i ett giftigt eller ohälsosamt förhållande kan dessutom påverka en persons psykiska hälsa avsevärt. Slutligen kan social isolering bidra till dålig psykisk hälsa.

 

Stigmatisering av psykisk hälsa

förståelsen av psykisk hälsaStigmatisering av psykisk hälsa omfattar diskriminering, stereotyper eller fördomar om personer med psykiska sjukdomar. Diskriminering uppstår när människor behandlas annorlunda på grund av sina psykiska problem. Stereotyper och fördomar är förutfattade fördomar mot personer med psykiska funktionshinder.

Stigmatisering av psykisk hälsa har många negativa effekter eftersom det kan hindra människor från att söka hjälp och behandling för sin psykiska hälsa. Stigmatisering av psykisk hälsa är en negativ syn på psykisk hälsa som andra har på en person. Självstigmatisering av psykisk ohälsa omfattar internaliserad skam som en person har över sin psykiska hälsa.

 

Strategier för att förbättra den psykiska hälsan

Söka hjälp hos en psykisk hälsovårdare

Många människor söker hjälp hos en psykolog när deras psykiska hälsa påverkar deras välbefinnande negativt med tiden. Mentalvårdspersonal kan hjälpa människor att hitta strategier och copingmekanismer, ge stöd och vara en objektiv person som man kan diskutera sina känslor med.

 

Meditation och mindfulness

Meditation och mindfulness har många bevisade positiva effekter på den mentala hälsan. Meditation och mindfulness är metoder som minskar stress och ångest. Meditation, till exempel tacksamhetsmeditation, bidrar till att främja en optimistisk syn på livet. Dessutom är meditation och mindfulness sätt att reflektera över sig själv och förbättra självmedvetenheten. Detta kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan eftersom ökad självkännedom gör att man kan identifiera behov, mål och gränser. Självmedvetenhet kan också förbättra personliga relationer och förbindelser.

 

Upprätthållande av den fysiska hälsan

Fysisk hälsa är starkt kopplad till psykisk hälsa, och därför leder arbete med fysisk hälsa ofta till förbättringar av den psykiska hälsan. Det kan handla om att öka den fysiska aktivitetsnivån, ha rätt kost och prioritera egenvård.

 

Förändringar i livsstilen

Livsstilsförändringar kan också ha positiva effekter på den psykiska hälsan. Det handlar bland annat om att förbättra sitt sömnschema och sin sömnhygien. En annan livsstilsförändring som förbättrar positivt är att prioritera en sund balans mellan arbete och privatliv. Att ägna sig åt fritidsaktiviteter har också en betydande positiv inverkan på den mentala hälsan.

 

Strategier för stresshantering

Strategier för stresshantering hjälper till att hantera stressfaktorer och utmaningar i livet och främja en positiv psykisk hälsa. Vanliga strategier för stresshantering är andningstekniker (box-, djup- och läppandning), progressiv avslappning och aromaterapi. Att utöva yoga och meditation har också visat sig minska stress och vara en positiv copingmekanism.

 

Öva på tacksamhet

Att skriva dagbok om tacksamhet bidrar till psykisk hälsa genom att göra det möjligt för människor att se det goda och positiva i sina liv. Forskning visar att dagboksskrivande om tacksamhet har en positiv inverkan på den mentala, fysiska och sociala hälsan. Att skriva dagbok om tacksamhet är så enkelt som att skriva ner tre personer, erfarenheter eller saker man är tacksam för varje dag.

 

Koppling till socialt stöd

Ett bra socialt stöd är bra för den psykiska och fysiska hälsan. Att luta sig mot betrodda sociala stödpersoner hjälper en person att hantera stress och har visat sig sänka blodtrycket och till och med stärka kroppens immunförsvar. Nära relationer gör att man kan diskutera känslor och få vägledning av pålitliga personer. Att gå med i lokala klubbar eller aktiviteter kan vara ett bra sätt att utöka sitt sociala nätverk. Det är viktigt att reflektera över sina sociala relationer.

 

Fördelar med att förbättra den mentala hälsan och det mentala välbefinnandet

hur man förbättrar den psykiska hälsanDet finns många fördelar med att förbättra den mentala hälsan. Genom att arbeta med den mentala hälsan kan man förbättra sin förmåga att klara av livets utmaningar och bli mer motståndskraftig. Att ha en positiv psykisk hälsa förbättrar också de personliga relationerna. Att förbättra sin psykiska hälsa kan också hjälpa en person att känna sig bekväm med att ta större risker i livet och uppnå sina mål.

Den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan och därför kan en förbättring av den psykiska hälsan också förbättra den fysiska hälsan. Forskning visar att personer med positiv psykisk hälsa har en minskad risk att drabbas av kroniska sjukdomar som högt blodtryck.

Forskning visar också att människor som arbetar med att förbättra sin psykiska hälsa kan se mer positivt på livet. De är också mer kreativa och lyckas bättre i karriären och i skolan. Slutligen har de som arbetar med att förbättra sin psykiska hälsa högre total rapporterad livstillfredsställelse och allmän hälsa.

 

Ofta ställda frågor

Vilka är tecknen på allvarliga psykiska störningar?

Tecken och symtom på psykiska sjukdomar kan variera från person till person och beror på vilket psykiskt tillstånd en person har. Några vanliga tecken och symtom är extrema förändringar i humöret, tillbakadragande från personliga relationer, minskat intresse för aktiviteter, minskad förmåga att fokusera och koncentrera sig samt sömnproblem.

 

Vilka är de bästa sätten att hantera stress och förbättra den mentala hälsan?

För många människor kan positiva copingstrategier som integreras i det dagliga livet hjälpa till att hantera stressfaktorer i livet. Dessa inkluderar regelbunden fysisk aktivitet, yoga mot ångest och stress, mindfulness och meditation, kontakt med nära och kära, sätta gränser, djupandning och avslappningstekniker samt att hitta meningsfulla aktiviteter som ger glädje.

 

Är det möjligt att återhämta sig från en psykisk sjukdom?

Ja, det är fullt möjligt att återhämta sig från ett psykiskt problem. När människor hittar effektiva behandlingar och tekniker för att minska sina symtom och förbättra sin psykiska hälsa kan de leva lyckliga och tillfredsställande liv. Symtom på psykiska problem kan återkomma från tid till annan för vissa människor, men att ha effektiva tekniker för psykisk hälsa kan hjälpa människor att klara sig och förbättra sin psykiska hälsa under hela livet.

 
Social isolering

Social isolering

Social isolering och ensamhet är tillstånd som många människor upplever under hela livet. Det finns olika typer, orsaker och effekter av social...

Read More
Mental hälsa

Mental hälsa

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av psykiskt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt...

Read More
Gaslighting

Gaslighting

Lär dig mer om det subtila men skadliga psykologiska verktyget gaslighting. Upptäck vad det är, var det kommer ifrån och hur du kan känna igen om du...

Read More